Obsah

Místní poplatky obce Valeč na rok 2021

Typ: ostatní
Komunální odpad: sazba poplatku 500,- Kč/fyzická osoba:
a) která má trvalý pobyt v obci
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na delší dobu než 90 dnů
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
e) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla; ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.04.2021.
Více: Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 1/2017 o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek ze psů: sazba poplatku pro držitele psa: POZOR ZMĚNA
a) za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě 200,- Kč
c) za jednoho psa chovaného v bytovém domě s 3 a více byty 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě s 3 a více byty 400,- Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.04.2021.
Více: Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 6/2020 o místním poplatku ze psů.

Poplatky uhraďte hotově v pokladně Obecného úřadu ve Valči nebo převodem na účet č. 5828341/0100, VS je č.p.


Vytvořeno: 20. 1. 2021
Poslední aktualizace: 20. 1. 2021 10:00
Autor: Správce Webu