Obsah

Povinně zveřejňované informace

Zpracovávané osobní údaje podle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.

Zveřejňování osobních údajů při výkonu samosprávy obcí

 

Zastupitelstvo obce, jako orgán s pravomocí rozhodovat o záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, ve smyslu § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je oprávněno na svém zasedání projednávat otázky dispozic s majetkem obce i otázky týkající se nájmu bytů ve vlastnictví obce, a to včetně způsobů vymáhání dlužného nájemného. Při projednávání těchto záležitostí mají na základě zvláštních zákonů povinnost účastníky právních vztahů identifikovat, a proto mohou podle ustanovení ) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje dotčených osob i bez jejich souhlasu.

O činnosti orgánů obce informuje podle § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec občany na zasedáních zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým. Tímto jiným způsobem může být právě publikace přijatých usnesení v místním tisku nebo na internetových stránkách obce. Obec je dále povinna poskytovat informace občanům, kteří o ně požádají na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V obou uvedených případech dochází ke zpřístupnění informací obsažených v usnesení zastupitelstva obce neomezenému okruhu osob a povinností obce je tedy zajistit dodržování zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, přičemž při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je tato povinnost výslovně uvedena v ustanovení § 2 odst. 3. Pokud není možné zveřejňované osobní údaje anonymizovat nebo jejich rozsah omezit tak, aby publikované sdělení ještě plnilo svůj účel, je nutné si pro tuto formu zpracování (tj. zveřejnění) vyžádat souhlas dotčených osob podle  zákona č. 110/2019 Sb.

Pokud obec plní svoji povinnost vůči osobám uvedeným v ustanovení § 16 odst. 1, § 16 odst. 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a umožňuje nahlížet do usnesení zastupitelstva obce a do zápisů z jednání, nelze jeho postup považovat za porušení povinnosti stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů. Tím, že usnesení zastupitelstva obce a zápisy z jednání obsahující osobní údaje uvedených osob jsou publikována na internetových stránkách a úřední desce, získali přístup k těmto osobním údajům všichni uživatelé internetu. Vzhledem k tomu, že uživatelem internetu může být neomezený okruh osob, nejen osoby vymezené zákonem č. 128/2000 Sb. v ustanovení § 16 a § 17, osoby, které vědomě podávají jakékoli informace ve vztahu k obci a jejím činitelům, automaticky souhlasí s jejich zveřejnění, vyjma informací označených jako "důvěrné" a podobně.

V případě majetkových dispozic lze považovat za důvodný a účelný, tedy v souladu se zákonem, takový postup, kdy by ve zveřejněné verzi usnesení byla přesně identifikována pouze předmětná nemovitost a uvedeno jak bylo rozhodnuto (např. prodá se, pronajme se). Takto redukované usnesení stále dostatečně informuje o tom, jaké záležitosti byly na zasedání obecního zastupitelstva projednávány.

Právo na ochranu soukromého a rodinného života je jedním ze základních lidských práv, zakotveným v ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Cílem ochrany tohoto práva je zamezit jakýmkoli škodlivým zásahům do soukromí osob, ať již ze strany soukromých subjektů nebo veřejné moci. V oblasti ochrany osobních údajů se toto ústavně zakotvené právo promítá právě do  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, údaje uvedené v Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení.

 

Evidence obyvatel

Matrika

- státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob

 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

- kniha narození

do knihy narození se zapisuje jméno, příp. jména a příjmení dítěte, den, měsíc a rok narození, rodné číslo, pohlaví a místo narození, jméno, popř.jména a příjmení, popř. rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů

- kniha manželství

do knihy manželství se zapisují jména, příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství, den, měsíc a rok uzavření manželství, jména a příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc a rok a místo narození rodičů manželů, dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru, jména a příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození

- kniha úmrtí

do knihy úmrtí se zapisuje den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství, a místo trvalého pobytu zemřelého, jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela.

Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/20012 Sb. ze dne 08.06.2001, kterou se provádí zákon č. 310/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

- legalizace,vidimace

do knihy ověření při legalizaci se zapisuje jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které byl legalizován podpis

u vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou – se osobní údaje v knize ověření nezpracovávají

-provádění identifikace pro povinné osoby na základě žádosti

u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla

u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby 2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 36/2006 Sb., ze dne 31.ledna 2006 o ověřování shody opisu nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu.

 

Stanoveno zákonem č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

 

Evidence obyvatel

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství

- adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky

- zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům

- rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození

- rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, partnerství

- rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození

- rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození

- o osvojeném dítěti - stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte

- datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Kategorie subjektů údajů

 

- občané České republiky přihlášení k trvalému pobytu ve správním obvodě obecního úřadu obce s rozšířenou působností

- fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu

- osvojení občana ČR do ciziny

- cizinci z dlouhodobým vízovým pobytem, trvalým pobytem, povoleným pobytem azylanta, zrušeným pobytem cizince, přechodným pobytem občana EU, trvalým pobytem občana EU, vyhoštěním cizince, správní vyhoštění cizince

- fyzické osoby, které požádaly o identifikaci

- právnické osoby, které požádaly o identifikaci

 

Kategorie příjemců údajů

Ministerstvo vnitra ČR, obec Valeč u obyvatel, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu obce, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti

ohlašovny obecních úřadů správního obvodu obce, kterým se sdělují údaje obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v jejich správním obvodu

subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném

občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě

zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem

 

Doba uchování osobních údajů

- osobní údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky se uchovávají po dobu 75 let od doby úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou

- doklady plnící oznamovací povinnost v souladu se zákonem o evidenci obyvatel - 5 let

- žádosti o poskytnutí osobních údajů – 5 let

- ověřovací knihy jsou uloženy po dobu 10 let

- žádosti a veřejná listina o identifikaci fyzické osoby s přílohami – 5 let

 

 

 

 

Související zákony:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška Ministerstva vnitra č. 511/2002 Sb, o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

vyhláška ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

zákon č. 125/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

500/ 2004 Sb. správní řád

254/ 2001 Sb. o vodách

274/ 2001 Sb. o vodovodech  a kanalizacích

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny

185/2001 Sb. o odpadech

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

449/2001 Sb. o myslivosti

289/1995 Sb. o lesích

99/ 2004 Sb. o rybářství

246/1992 Sb.  na ochranu zvířat proti týrání

252/1997 Sb.  zákon o zemědělství

200/1990 Sb. o přestupcích