Obsah

Český červený kříž

logo_cck

Kdo jsme

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

 

K 31.12.2015 měl ČČK celkem 18.495 členů (započítáni jen členové, kteří v r.2015 uhradili členský příspěvek) a dobrovolníků sdružených v 538 Místních skupinách ČČK v 71 Oblastním spolku ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 634. Obrat subjektů ČČK v r. 2014 činil 308,2 milionů Kč.

 

ČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly:

- působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;

- poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

- působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

- šíří znalost Ženevských úmluv;

- působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

 

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 509 (do 31. 12. 2013 registrován jako obč. sdružení u MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993).

 

Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863, roku 1868 byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.

 

1868 - 1919 vznik ČSČK a co mu předcházelo

1919 - 1939 činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami

1939 - 1945 co se dělo s ČSČK za okupace

1945-1989   aktivity ČSČK po druhé světové válce

1989 - současnost

vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK

 

Činnost ČSČK po druhé světové válce

V prvních letech po druhé světové válce pokračoval ČSČK v duchu tradic první republiky. Obnovil přípravu ošetřovatelek a samaritánů i dopravní zdravotní službu. Obrovský úkol čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných. Obnovena byla i tradice Mírových slavností Červeného kříže, z nichž vznikl Světový den Červeného kříže.

 

Značný kus práce odvedl také dorost ČSČK, který připravil akce na školách - "Zdravotní tříletka na školách", "Mládež sobě a republice", "Týden dětské radosti", "Dětem více kalorií", "Dětem více ovoce" či "Kakao a rohlíky pro 20 % školní mládeže". Vrcholu svého rozkvětu dosáhl dorost ČSČK v roce 1949, kdy sdružoval 1.400.000 členů ve více než 45.000 třídách na téměř 15.000 školách. Představovalo to tehdy více než 11 % obyvatelstva ČSR a řadilo nás to po USA na 2. místo na světě.

Únorový politický převrat v roce 1948 znamenal významné změny i v činnosti ČSČK. Organizace Červeného kříže u nás ztratila svou samostatnost a nezávislost, v zájmu přežití se musela odklonit od sedmi principů mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, byla zařazena mezi společenské organizace a začleněna do jednotné Národní fronty. Svou samostatnost ztratil rovněž dorost ČSČK, který byl násilně zařazen do jednotné Pionýrské organizace a ČSM. Ukončena musela být rovněž tradice Mírových slavností Červeného kříže.

Přes ztížené podmínky odváděl ČSČK v letech 1949-1989 mnoho prospěšné práce pro potřebné. Z jeho činnosti sice vymizely některé tradiční charitativní činnosti, ale byly nahrazeny jinými. Stát sice převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, osvětu, výchovu a kulturu, ale ČSČK jeho činnost v řadě případů úspěšně doplňoval. Postavení a úkoly ČSČK byly kodifikovány Zákonem o ČSČK z 30. října 1952.

Náročné úkoly začal plnit ČSČK v dobrovolném dárcovství krve /od roku 1960 v bezpříspěvkovém dárcovství krve/, v zajišťování dobrovolných zdravotnických a sociálních služeb. ČSČK vytváří Stanice první pomoci, zdravotnické hlídky, zdravotnické družiny, hlídky mladých zdravotníků i zájmové zdravotnické kroužky, školí dobrovolné sestry, mladé zdravotníky i lidové hygieniky. Zaměřuje se na školení obyvatelstva v první pomoci, školí zdravotnické družiny CO. Rozvíjí se doplňková ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách, ČSČK aktivně pomáhá při celostátním očkování proti dětské obrně, pořádá letní dětské tábory pro zdravotně oslabené děti, organizuje Vodní záchrannou službu. Pořádají se studijní střediska pro děti a mládež, zdravotně výchovné hry pro děti na mateřských a základních školách, poskytují se desítky humanitárních pomocí do zahraničí.

 

Staňte se členem/dobrovolníkem Českého červeného kříže!

Chcete-li se stát členem ČČK, vytiskněte si přihlášku a navštivte místní skupinu ČČK, pokud víte, že ve Vaší obci působí, nebo s ní navštivte Úřad Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese). Adresu, e-mail a telefonní číslo nejdete v adresáři.

 

Člen ČČK má právo:

- účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,

- činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let

- požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,

- být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

 

Člen ČČK má povinnost:

- dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,

- chránit název, znak a dobré jméno ČČK,

- aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,

- podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,

- platit členské příspěvky,

- chránit majetek ČČK.

 

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se přihlásit za dobrovolníka ČČK na Úřadě Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese), adresu, e-mail a telefonní číslo nejdete v adresáři, eventuálně kontaktovat e-mailem chcipomahat@cervenykriz.eu naše ústředí.

Dobrovolníkem ČČK je fyzická osoba, která není členem ČČK ani k němu není v pracovním poměru, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK na základě uzavřené dohody.