Obsah

MAS Vladař

mas-vladar-mapa-gif

 

Mas Vladař o. p. s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč

 

Co je místní akční skupina (MAS)?

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

 

Proč vlastně vznikají MAS? Nestačí stávající struktura krajů, obcí s rozšířenou působností či mikroregionů?

Na rozdíl od výše jmenovaných orgánů veřejné správy jsou místní akční skupiny tvořeny veřejným, soukromým a neziskovým sektorem současně. V rozhodujících orgánech MAS musí mít navíc soukromý a neziskový sektor dohromady nadpoloviční většinu hlasů a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí mít při rozhodování převahu. Díky těmto principům mohou MAS přímo reagovat na problémy všech subjektů působících na venkově.

 

Co je to princip bottom-up (zdola-nahoru)?

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

 

Proč existují stále "bílá místa", kde MAS ještě nefungují?

Právě proto, že MAS fungují na principu zdola-nahoru, je možné, že v některých regionech myšlenka založení MAS ještě "neuzrála", tedy nebyla nalezena potřebná shoda všech subjektů působících na místní úrovni, nutná k vzniku MAS. Tomuto procesu lze sice vhodně napomoci, ale nelze jej suplovat řízenými zásahy shora. Pokud ve vašem regionu MAS dosud nefunguje, nelze tedy než vyčkat, nebo se pokusit její založení iniciovat. Přehled současných MAS najdete na www.nsmascr.cz.

 

Proč tedy být členem MAS?

•         Možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci.

•         Možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní i své požadavky

•         Možnost podílet se na směřování rozvoje vašeho regionu.

•         Možnost navázat spolupráci s jinými subjekty - obcemi, podnikateli a spolky v regionu.

•         Možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce.

•         Možnost rozvíjet společenský a komunitní život v regionu.

•         V případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o rozdělování finančních prostředků.

•         Podílet se na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu - být součástí veřejné kontroly.

 

Partnerství a spolupráce MAS Vladař

 

Podporují nás :

 

Partneři & spolupracujeme s :

 

Jsme Vám k dispozici jak osobně, v budově Domu zámeckých kaplanů ve Valči, kde sídlíme, tak samozřejmě kdykoli telefonicky a e-mailem.

 

mas-logo-mini-pngSídlo - kancelář MAS Vladař o.p.s. a MAS Vladař  

Adresa:                                               Karlovarská 6, 364 53 Valeč

Telefon:                                              +420 353 399 708

E-mail:                                                 vladar@vladar.cz

web:                                                     www.vladar.cz

Facebook:                                          facebook.com/mas.vladar

 

Ing. Josef Ryšavý

ředitel, manažer SPL, vedoucí pracovník SCLLD

Telefon:                                              +420 355 335 993

Mobil:                                                  +420 608 025 123

E-mail:                                                 josef.rysavy@vladar.cz

 

 

Národní síť Místních akčních skupin:

ns-mas-_9_2015-jpg