Navigace

Obsah

Finanční příspěvky obce Valeč pro rok 2018

valec-znak-mini-png (1)!POZOR, SMĚRNICE 1/2015 BYLA ZNEPLATNĚNA!

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2017/31/10 ruší stávající směrnici k vydávání a schvalování grantů. Stanovuje termín na podání žádosti o finanční příspěvek do 31.1.2018. Nový tiskopis žádostí o přidělení finančního příspěvku bude jednotný a platný pro všechny žadatele. K dispozici bude na webových stránkách obce. Schválené finanční přípěvky  na rok 2018 budou vyplaceny na základě veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.

 

Posláním finančního příspěvku je oživení kulturně-společenského a sportovního života obce a výraznější prezentace obce v regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem.

Týká se různých sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, vlastivědných a historických zajímavostí města a jeho nejbližšího okolí a podpory činnosti spolků, sdružení a souborů.

O finanční příspěvky mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Valeč, případně usilující o získání finančního přípěvku na akce určené občanům Obce Valeč, či na akce, které mají přímý vztah k Obci Valeč a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti,

Organizace zřízené Obcí Valeč mohou žádat o finanční příspěvek pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro Obec Valeč.

 

Ke stažení:

Formulář žádosti o individuální finanční dotaci 2018 - stažení ve formátu doc

Formulář pro vyúčtování dotace 2018 - příloha vyúčtování finančního příspěvku - ve formátu "xls"