Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2016

Přitomní zastupitelé : Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 9

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Michaela Holubcová, Ing. Bc. František Švamberg

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Rozpočtové opatření č. 1 k 16.3.2016 - návrh
7. Různé – prostor pro vyjádření hostů
8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Becker Bohemia s.r.o. na
rok 2016
9. Dohoda o poskytnutí finanční náhrady za užívání
honebních pozemků – č. 21015M13/19 - dodatek č.1
10. Grantový program Obce Valeč 2016 – žádosti
11. Projekt zateplení ZŠ a MŠ
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu “Valeč, KV, p.č. 681/5, vNN,
kNN“
13. Pronájmy a prodeje pozemků a nebytových prostor
v majetku obce
14. Různé


Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce dne 31.3.2016

2016/15/02

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje ověřovatele zápisu paní Michaelu Holubcovou a Ing. Bc. Františka Švamberga.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/15/03

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje zapisovatele zápisu paní Janu Kriegelovou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/15/06

Usnesení č. 2016/15/6 Zastupitelstvo

Obce Valeč usnesením č. 2016/15/6 odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 k 16.3.2016.

Příjmy – zvýšení 0,Kč

snížení 0 = rozdíl 0,Kč

Výdaje – zvýšení 63 398,Kč

snížení 0 = rozdíl 63 398,Kč

Financování změna

celkem 63 398,<

>

kontrola 63 398,Kč

 

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/15/08

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/8 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Becker Bohemia s.r.o. na rok 2016.

 

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/15/09

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/9 schvaluje dodatek č.1 k dohodě o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 21015M13/19.

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 3


2016/15/1

Zastupitelstvo Obce Valeč schválilo program zasedání v souladu s pozvánkou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/15/10d

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10d) schvaluje žádost o příspěvek pro Mgr. Barboru Tichou na částku 1 500,Kč.

 

Pro : 7 Proti : 1 Zdržel se : 0


2016/15/10e

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10e) schvaluje žádost o příspěvek pro Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíš. organizace Valeč, na částku 5 000,Kč.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/10f

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10f) schvaluje žádost o příspěvek pro Ing. Romana Bartoně na částku 1 500,Kč.

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/15/10h

Revokace usnesení č. 2016/15/10a), 10b), 10c)

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/15/10i

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10i) schvaluje žádost o příspěvek ČČK Valeč na částku 7 500,Kč.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/10j

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10j) schvaluje žádost o příspěvek LEADER ACADEMY o.p.s. na částku 7 500,Kč.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/10k

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/10k) schvaluje žádost o příspěvek TJ Valeč na částku 5 000,Kč.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/12

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/12 souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu “Valeč, KV, p.č. 681/5, vNN, kNN“.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/13a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/13a souhlasí s prodejem parcely č. 26 a schvaluje předloženou kupní smlouvu.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/15/13c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/13c) souhlasí s výpůjčkou třetí osobě, aby současný nájemce TJ Valeč pronajal Jiřímu Kasslovi šatny u fotbalového hřiště se sociálním zařízením.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/15/13d

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/13d) souhlasí se záměrem pronájmu nebytového prostoru ve Valči, CO – Antonín Kotlár

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/15/14b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/15/14b) souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo „Náměstí 119, Valeč – oprava vnějších křídel oken“ uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník).

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1

Vyvěšeno: 31. 3. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět