Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2016

Přitomní zastupitelé : Švamberg, Petr, Kubísková, Kubař, Klus, Broum, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 5

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Irena Kubísková, Michaela Holubcová

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Různé – prostor pro vyjádření hostů
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
KK – odbor Regionálního rozvoje – Obnova cesty
Kašpara z Valče
6. Veřejná zakázka malého rozsahu - „Výměna, oprava,
repase oken na budově OÚ č.p. 119 Valeč“
7. Obnova Křížové cesty – veřejná zakázka
8. Opravy budov v majetku obce
9. Potvrzení souladu projektu se strategickým plánem
sociálního začleňování
10. Různé


Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce dne 30.6.2016

2016/17/02

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje ověřovatele zápisu paní Irenu Kubískovou a paní Michaelu Holubcovou.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/17/03

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje zapisovatele zápisu paní Janu Kriegelovou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/06

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/6 souhlasí s výběrem zhotovitele INDUSTRY WOOD s.r.o., který proběhl již při I. etapě a pověřuje starostu s podpisem smlouvy o dílo II. etapy.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/08

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/8 souhlasí s investicí ve výši 20 tisíc Kč (dle přiloženého položkového rozpočtu INDUSTRY WOOD) s dokončením oprav krytiny střechy na hale č. 7 v areálu CO, okapu haly č. 6 a parapetu haly č. 10.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/1

Zastupitelstvo Obce Valeč schválilo program zasedání v souladu s pozvánkou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10a

Zastupitelstvo Obce Valeč schvaluje usnesením č. č. 2016/17/10a) rozpočtové opatření č.3 k 24.6.2016 dle návrhu

Příjmy – zvýšení 0,00 snížení 0,00 = rozdíl 0,00

Výdaje – zvýšení 50 000,00 snížení 50 000,00 = rozdíl 50 000,00

Financování změna

celkem 50 000,00 <>

kontrola – 50 000,00

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10b) souhlasí s revokací původního usnesení z 10. VZOZ, ze dne 08.09.2015, č. usnesení 2015/10/8 a současně souhlasí se schválením daru p.p.č. 999/1 v k.ú. Velký Hlavákov o výměře 272 m2 Krajské správě a údržbě silnic KK.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10c) souhlasí se stavbou přípojky NN pro pč. st. 25/1 v lokalitě Valeč v Čechách.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10d

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10d) souhlasí se stavbou na sousedním pozemku - Jeřeň Knn pokládka kabelu, za podmínek zachování současného veřejného osvětlení.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10e

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10e) souhlasí se schválením příspěvku TJ Sokol Žlutice ve výši 3 000,Kč.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/10f

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/10f) souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1116 ze dne 21.6.2011 – dopracování nového ÚP a pověřuje starostu s podpisem dodatku č. 2. Současně schvaluje záměr pořídit ÚPD a podání žádosti o dotaci KÚKK Odbor Regionálního rozvoje na pořízení a dopracování ÚPD vzhledem k rozšíření k.ú. Obce Valeč.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/17/5a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/5a) souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KK – odbor Regionálního rozvoje – Obnova cesty Kašpara z Valče a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/17/5b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/5b) pověřuje starostu Kubaře s vypracováním smlouvy mezi Obcí Valeč a pověřenou osobou Vojtěchem Veselým o zásadních podmínkách realizace a podílu financování s administrativou a kompletním vyúčtováním dotace.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/17/7a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7a) schvaluje Rozhodnutí Ministerstva zemědělství reg. č. 524/201617250BI o poskytnutí dotace ve výši 70 % uznaných nákladů (700 tisíc Kč) podíl obce 30% (300 tisíc Kč).

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/17/7b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7b) souhlasí a schvaluje předfinancování uznaných nákladů uvedené dotace, vyplývající z rozhodnutí, že finanční prostředky budou poskytnuty obci nejpozději do 31.12.2016.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/17/7c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/7c) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise zhotovitele díla MgA. Václava Štochla a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 3


2016/17/9a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/9a) nesouhlasí s potvrzením souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování, pro Českou asociaci věřitelů, protože z převážné části neodpovídá strategii.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/17/9b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/17/9b) souhlasí vydat potvrzení souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování pro Světlo Kadaň.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Vyvěšeno: 30. 6. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět