Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 28.1.2016

Přitomní zastupitelé : Švamberg, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Broum, Holubcová (odešla v průběhu jednání), Mach, Petr (přišel v průběhu jednání)

Přitomno hostů : 18

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Různé - prostor pro vyjádření hostů
7. Návrh rozpočtu Obce Valeč na rok 2016
- Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2018
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč 2016
8. Dodatek ke smlouvě s Becker Bohemia s.r.o. na rok 2016
9. Pronájmy, prodeje
10. Nabídky zpracování dokumentace k opravám a
rekonstrukcím památkově chráněných objektů
11. Různé

 


2016/13/02

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Zdeňka Macha a pana Josefa Úlehlu.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/13/03

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje zapisovatele zápisu paní Janu Kriegelovou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/07

Zastupitelstvo Obce Valeč schvaluje navržené úpravy doplnění rozpočtu v položce příjmy –

pěstební činnost o částku 9 tisíc korun.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/1

Zastupitelstvo Obce Valeč schválilo program zasedání v souladu s pozvánkou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/10a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/10a) souhlasí s nabídkou zpracování

dokumentace na repasi oken obecního úřadu ve výši Kč 11 700,-.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/10b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/10b) souhlasí s nabídkou zpracování

dokumentace na opravu Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově ve výši

Kč 41 500,-.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/13/11

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/11 pověřuje starostu Obce Valeč k podpisu

žádosti o dotaci, týkající se opravy cesty p.č. 1366/1.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/7a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/7a) schvaluje rozpočet Obce Valeč na rok

2016:

Příjmy – závaznými ukazateli jsou paragrafy a položky Kč 6 683 100,-

Výdaje - závaznými ukazateli jsou paragrafy Kč 6 144 672,-

8115 změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech Kč 538 428,-

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 4


2016/13/7b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/7b) schvaluje rozpočtové výhledy na roky

2017-2018.

Příjmy 2017 – závaznými ukazateli jsou paragrafy a položky Kč 6 661 000,-

Příjmy 2018 – závaznými ukazateli jsou paragrafy a položky Kč 7 386 000,-

Výdaje 2017 - závaznými ukazateli jsou paragrafy Kč 6 661 000,-

Výdaje 2018 - závaznými ukazateli jsou paragrafy Kč 7 386 000,-

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 4


2016/13/7c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/7c) schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Valeč na

rok 2016 Kč 500 000,-.

 

Pro : 5 Proti : 1 Zdržel se : 3


2016/13/9c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/9c) souhlasí se záměrem pronájmu části

haly č. 12 v areálu CO pro využití parkování lesního traktoru.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/13/9d

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/13/9d) souhlasí se záměrem prodeje

hospodářského objektu bývalého pivovaru na parcele č. 10/6 v k.ú. Valeč za podmínek

uvedených v příloze podkladů pro dnešní VZOZ.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Vyvěšeno: 28. 1. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět