Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2016

Přitomní zastupitelé : Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Broum, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 10

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Irena Kubísková,Ing. Ladislav Broum

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12, příjmy a
výdaje
- Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2015
7. Různé – prostor pro vyjádření hostů
8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Becker Bohemia s.r.o. na
rok 2016
9. Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci V487/488 –
vedení V VER – VIT
- Smlouva č. A 0391 – 00047
a) Smlouva č. A. 0391 – 00032
b) Smlouva č. A. 0391 – 00050
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu “Valeč, KV, p.č. 681/5, vNN,
kNN“
11. Smlouva o odběru biodpadů mezi První valečská s.r.o. a
Obec Valeč
12. Žádost o poskytnutí finančního daru na dějepisnou
soutěž gymnázií ČR a SR na rok 2016
13. Pronájmy a prodeje pozemků a nebytových prostor
v majetku obce
14. Koordinovaný přístup sociálně vyloučených lokalit
(schválení projektu)
15. Různé


Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce dne 25.2.2016

2016/14/02

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje ověřovatele zápisu paní Irenu Kubískovou a Ing. Ladislava Brouma. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/14/03

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje zapisovatele zápisu paní Janu Kriegelovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/06

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/6 odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2015:

Příjmy – zvýšení 1 265 962,64 Kč snížení 241 053,27 = rozdíl 1 024 909,37 Kč

Výdaje – zvýšení 884 635,Kč

snížení 1 892 802,98 = rozdíl – 1 008 167,98 Kč

Financování změna

celkem 2

033 077,35 <>

kontrola 2 033 077,35 Kč

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 3


2016/14/08

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/8 požaduje do příštího VZOZ podrobný rozbor, poměry cen, proč není vývoz 1 x 14 dní.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/09

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/9 schvaluje podepsání smlouvy č. A 0391 – 00047 (Nahořečice) s firmou ČEPS Invest, přičemž věcné břemeno činí 10 tisíc korun.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/14/1

Zastupitelstvo Obce Valeč schválilo program zasedání v souladu s pozvánkou a souhlasí s přesunutím bodu č. 8 před bod č. 4.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/11

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/11 souhlasí s podpisem smlouvy mezi První valečskou s.r.o. a Obcí Valeč na odběr bioodpadů v rámci katastru obcí Valeč.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/14/13a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/13a) souhlasí se záměrem prodeje parcely č. 26.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/14/13b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/13b) souhlasí s pronájmem části haly č. 12 v areálu CO.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/13c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/13c) nejprve prověří původní smlouvu s majitelem části pozemku a pak se teprve přistoupí na další řešení s pozemkem p.č. 1155/1 v k.ú. Valeč.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/14/14

Obec Valeč jako nositel strategie sociálního začleňování potvrzuje, že uvedený projekt, je v souladu se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování Žluticko 2016 2018 schváleného dne 9.11.2015 zastupitelstvem Města Žlutice i zastupitelstvem Obce Valeč.

Zastupitelstvo usnesením č. 2016/14/14 pověřuje starostu Obce Valeč, zpracováním

Potvrzení souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování, v souladu s požadavky výzvy OPZ 042.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 3


2016/14/15a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/15a) souhlasí s vyhlášením II. kola podání žádostí, nejpozději do 24.3.2016.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/15b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/15b) souhlasí se zrušením bodu 3.5. v jednacím řádu ZO Valeč.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/15c

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/15c) pověřuje starostu obce o podepsání smlouvy o poskytnutí a úhradě pracovně léčebné péče s paní doktorkou Šmejkalovou.

 

Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/14/9a

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/9a) schvaluje podepsání smlouvy č. A.

0391 – 00032 (Jeřeň) s firmou ČEPS Invest, přičemž věcné břemeno činí 10 tisíc korun.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/14/9b

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2016/14/9b) schvaluje podepsání smlouvy č. A.

0391 – 00050 (Kostrčany) s firmou ČEPS Invest, přičemž věcné břemeno činí 10 tisíc korun.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 2

 

Vyvěšeno: 25. 2. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět