Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2015

Přitomní zastupitelé :

Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 5

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Michaela Holubcová, Ing. Tomáš Petr

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Různé - prostor pro vyjádření hostů
7. Plán inventur a složení inventarizační komise
8. Zplnomocnění starosty Obce Valeč k rozpočtovým
změnám v části příjmové a výdajové v období do
31.12.2015
9. Rozpočtové provizorium dle § 13 odst. 1, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávních celků
10. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových
prostor v majetku obce
- odprodej pozemku p.p.č. 1155/13 v k.ú. Valeč
- dlouhodobý pronájem pozemku p.p.č. 277/2 o výměře 6246 m²
11. Nabídka zpracování dokumentace pro umístění
kolumbária na valečském hřbitově (Ing. arch. Poubová)
12. Žádost o souhlas s provozováním infocentra a užitím
názvu – INFORMAČNÍ CENTRUM VALEČ
13. Smlouva o kooperačním příspěvku 2016 – obecní
knihovna Valeč
14. Schválení navýšení finančních prostředků na opravy
nemovitostí ve vlastnictví obce
15. Schválení příspěvku MO ČČK na dětskou Mikulášskou
akci
16. Kontrola účetních a peněžních dokladů obce za období
2010 – 2014 (schválení hloubkové kontroly finančním a
kontrolním výborem)
17. Církevní restituce – směna pozemků
18. Různé

Vyvěšeno: 10. 12. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět