Obsah

Finanční příspěvky,granty a dotace

Finanční příspěvky obce Valeč pro rok 2023

valec-znak-mini-png (1)

Zastupitelstvo obce Valeč schválilo dne 07.11.2022 na 1. ZZO termín na podání žádostí o Finanční příspěvek do 31.01.2023.
Tiskopis žádostí o přidělení finančního příspěvku je k dispozici na webových stránkách obce. Schválené finanční příspěvky  na rok 2023 budou vyplaceny na základě veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.

Posláním finančních příspěvků je oživení kulturně-společenského a sportovního života obce a výraznější prezentace obce v regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem.

Týká se různých sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, vlastivědných a historických zajímavostí města a jeho nejbližšího okolí a podpory činnosti spolků, sdružení a souborů.

O finanční příspěvky mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Valeč, případně usilující o získání finančního přípěvku na akce určené občanům Obce Valeč, či na akce, které mají přímý vztah k Obci Valeč a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti,

Organizace zřízené Obcí Valeč mohou žádat o finanční příspěvek pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro Obec Valeč.

Podmínky pro žadatele Finančních příspěvků z rozpočtu Obce Valeč na rok 2023:

  1. Žadatelem finančního příspěvku mohou být neziskové organizace, fyzické osoby a spolky
  2. Žadatel zajistí před uskutečněním akce publicita na webu Obce Valeč
  3. Žadatel předloží stručnou zprávu o využití příspěvku
  4. Žadatel předloží fotodokumentaci z akce dokládající přibližný počet účastníků
  5. Z finančního příspěvku budou uznány pouze nezbytné náklady na uskutečnění akce
  6. Z finančního příspěvku nebudou uznány náklady na pořízení trvalého hmotného majetku (DHIM)
  7. Konečný termín podání žádosti je 31. ledna 2023 do 24:00 hod.

Schváleno na 1. ZZO dne 07.11.2022

Ke stažení:

Formulář žádosti o finanční příspěvek 2023 -  stažení ve formátu "doc"

Formulář pro vyúčtování finančního příspěvku 2023 - příloha vyúčtování finančního příspěvku - stažení ve formátu "xls"