Obsah

Finanční příspěvky,granty a dotace

Finanční příspěvky obce Valeč pro rok 2020

valec-znak-mini-png (1)

Zastupitelstvo obce Valeč schválilo dne 20.02.2020 na 12. VZOZ termín na podání žádostí o Finanční příspěvek do 15.03.2020. Tiskopis žádostí o přidělení finančního příspěvku je k dispozici na webových stránkách obce. Schválené finanční příspěvky  na rok 2020 budou vyplaceny na základě veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.

Posláním finančních příspěvků je oživení kulturně-společenského a sportovního života obce a výraznější prezentace obce v regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem.

Týká se různých sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, vlastivědných a historických zajímavostí města a jeho nejbližšího okolí a podpory činnosti spolků, sdružení a souborů.

O finanční příspěvky mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Valeč, případně usilující o získání finančního přípěvku na akce určené občanům Obce Valeč, či na akce, které mají přímý vztah k Obci Valeč a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti,

Organizace zřízené Obcí Valeč mohou žádat o finanční příspěvek pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro Obec Valeč.

Podmínky pro žadatele Finančních příspěvků z rozpočtu Obce Valeč na rok 2020:

  1. Žadatelem finančního příspěvku mohou být neziskové organizace, fyzické osoby a spolky
  2. Žadatel zajistí před uskutečněním akce publicita na webu Obce Valeč
  3. Žadatel předloží stručnou zprávu o využití příspěvku
  4. Žadatel předloží fotodokumentaci z akce dokládající přibližný počet účastníků
  5. Z finančního příspěvku budou uznány pouze náklady na produkce a propagaci
  6. Z finančního příspěvku nebudou uznány náklady na pořízení trvalého hmotného majetku (DHIM)
  7. Konečný termín podání žádosti je 15. března 2020 do 24:00 hod.

Schváleno na 12. VZOZ dne 20. 2. 2020

Ke stažení:

Formulář žádosti o finanční příspěvek 2020 -   stažení ve formátu doc

Formulář pro vyúčtování finančního příspěvku 2020 - příloha vyúčtování finančního příspěvku - ve formátu "xls"