Obsah

Školství (ZŠ, MŠ)

zsms_valec-jpg

ZŠ a MŠ Valeč          

Podbořanská 32

364 55 Valeč

 

Pavlíčková Marcela - ředitelka školy

tel: 353 399 725

E-mail: zsvalec@seznam.cz

Web: zsamsvalec.webnode.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Martin Došek
e-mail: martin.dosek@gdpr-sluzby.cz

 

Charakteristika ZŠ

ZŠ a MŠ Valeč je neúplná základní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jednou třídou mateřské školy, oddělením školní družiny a jídelny.

Škola používá k výuce tři učebny. Ve jedné třídě je umístěno šest počítačů, z nichž všechny jsou připojeny na internet. Žáci se tak již od prvního ročníku mohou vzdělávat prostřednictvím výukových počítačových programů a pracovat s internetem. Pedagogové mohou počítače, internet a elektronickou poštu využívat ke své práci, k získávání informací, sebevzdělávání či komunikaci. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami jako jsou didaktické hry, knihy, encyklopedie, výukový software, obrazový materiál, skládanky, další pracovní sešity a učebnice, video apod. Škola umožňuje vzdělávání také žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. K pohybovým aktivitám je pro žáky určena tělocvična a travnaté hřiště. V rámci výuky je možné použít i obecní knihovnu.

V době volna a přestávek mohou žáci k odpočinku využívat ŠD, třídy, kde jsou umístěny PC, a za příznivého počasí i prostor před školou.

Pitný režim žáci dodržují vlastními nápoji a v odpoledních hodinách nápoji ze školní jídelny. Škola je zapojena do projektů "Školní mléko", "Ovoce do škol" a "EU peníze školám".

Školní družina využívá ke své činnosti jednu místnost. Prostorově i vybavením vytvářejí vhodné podmínky pro práci dětí v rámci zájmového vzdělávání. Využívá se také k vyučování HV.

V jedné budově sídlí také MŠ. Do jednotřídní školy se přijímají děti od tří do šesti let. V přízemí budovy je umístěna šatna a školní kuchyně s jídelnou.

 

Personál:

Marcela Pavlíčková - ředitelka

Karolína Vávrová DiS. - učitelka ZŠ

Marcela Pavlíčková, Karolína Vávrová DiS. - vychovatelka ŠD

Petruška Jánošková - učitelka MŠ

Michaela  Lorencová - učitelka MŠ

Lenka Jedličková - vedoucí školní jídelny

Marie Valchářová - kuchařka

Anna Poživilová - školnice

 

Školní družina

Školní družina má jedno oddělení a zařazují se sem žáci všech ročníků školy. Uskutečňují se zde zájmové a odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování. Dále využíváme travnaté fotbalové hřiště, tělocvičnu a přírodu v nejbližším okolí obce. Školní družina prostorově i vybavením vytváří vhodné podmínky i pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Provoz družiny je denně od 11:40 hod. do 15:30 hod.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Hlavní zaměření činností:

• výtvarné činnosti (zaměření, náměty, techniky, využití výsledků pro výzdobu ŠD)

• rukodělné činnosti (zaměření, zpracovávané materiály, techniky)

• pohybové hry

• didaktické hry a další činnosti k přípravě na vyučování

• titul četby při odpočinku a klidových činnostech

• nácvik písní, hudebních a tanečních činností

• vycházky do přírody, pozorování změn, pozorování divoce žijící zvěře, rostlin, stromů

• hry a soutěže v přírodě, na hřišti i v tělocvičně

• péče o pokojové rostliny

• soutěže ve stolních hrách (dáma, stolní fotbal apod.)