Obsah

Památky

sloupSloup Nejsvětější Trojice navrhl známý architekt František Maxmilián Kaňka; vznikl v letech 1727 - 28 v dílně neméně známého sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Vysvěcen byl roku 1730. Jeho spodní část zdobí plastiky zemských patronů sv. Ludmily, sv. Vojtěch a sv. Prokopa; ve střední části je Panna Marie, sv. Vít, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký. Nejvyšší část sloupu představuje Svatou Trojici, tedy Otce - boha, syna Ježíše Krista a Ducha svatého, který je znázorněn holubicí.  

 

Votivni_obraz_Ocko_-_Ludmilasv. Ludmila - česká kněžna, manželka Bořivoje I., babička knížete Václava - patrona českých zemí˝. Zemřela 15. září 921 na hradišti Tetín (zavražděna snachou Drahomírou, manželkou mladšího syna Vratislava). Dle mínění historiků ji Drahomíra uškrtila jejím vlastním šálem, ten se později stává  symbolem svaté Ludmily. Pohřbena byla v bazilice sv. Jiří. 

Votivni_obraz_Ocko_-_Vojtech_inversesv. Vojtěch - pocházel z rodu Slavníkovců. Byl druhým pražským biskupem a jako takový vystupoval proti některým „nekřesťanským“ jevům v tehdejší společnosti - obchodování s otroky, kněžskému manželství, alkoholismus a další. Zemřel v roce 997 mučednickou smrtí, když působil jako misionář mezi pohanskými Prusy. Od 11. století byl pokládán za druhého patrona české země hned po sv. Václavovi. Svatořečen byl v roce 999. Jeho ostatky jsou uloženy na Pražském hradě.

Votivni_obraz_Ocko_-_Prokop_inversesv. Prokop - jeden z českých zemských patronů, kněz a zakladatel Sázavského kláštera. Později žil jako poustevník v lesích, kde obdělával půdu. Legenda praví, že ho lidé viděli orat s ďáblem zapřaženým místo pluhu - se spoutaným ďáblem u nohou proto bývá zobrazován nejčastěji. Jako první čech byl prohlášen za svatého přímo papežem Inocencem III. Jeho ostatky jsou uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Meister_Theoderich_von_Prag_003sv. Vít - světec ze Sicílie, který byl popraven za svou vytrvalost v křesťanské víře (nejprve vařen v kotli s olejem, pak předhozen lvům, nakonec sťat). Jeho hlava je od roku 1355 v Praze ve svatovítským chrámu.

Votivni_obraz_Ocko_-_Vaclavsv. Václav - český kníže a světec, je považován za hlavního patrona český zemí, dále pak za patrona míru a sládků.

1024px-Head_of_statue_of_John_of_Nepomuk_in_Třebíč,_Czech_Republicsv. Jan Nepomucký - další z českých zemských patronů. Kvůli sporům s králem Václavem IV.  byl zatčen. Zemřel roku 1393 během mučení, poté byl vhozen do řeky. Za svatého byl prohlášen až v roce 1729. Zobrazován bývá se svatozáří, s křížem a palmovou ratolestí v ruce.

 

epson024--28565-x-800-29epson010--28565-x-800-29

Zámek

vale-C4-8D_zamek-vstupni-hala_akvarel_vinzenz-thurn_1893_Udu--C4-8Csav-praha--281-29epson005--28800-x-565-29