Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 8.9.2015

Přitomní zastupitelé :

Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 7

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Různé - prostor pro vyjádření hostů
7. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových
prostor v majetku obce
a) Prodej pozemku - kupní smlouva 4/2015/P
b) Prodej pozemku - kupní smlouva 5/2015/P
c) Žádost o pronájem obecního pozemku – chodník před
č.p.130 – záměr pronájmu
8. Majetkoprávní vypořádání Obce Valeč s KSÚS KK
- darovací smlouva na p.p.č. 999/1 v k.ú. Velký Hlavákov
9. Dotace na zateplení ZŠ a MŠ včetně smlouvy o
poskytnutí odborných služeb
10. Žádost o finanční spoluúčast Obce Valeč – Hamerský
domek
11. Žádost o pronájem hřiště a sportovních kabin na akci De
la Bete
12. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
nové elektrické vedení 400 kW (Jeřeň, Kostrčany,
Nahořečice)
13. Schválení finančního příspěvku na obědy pro občany
14. Oprava Kontribučenské sýpky (Špýchar) – podání žádosti
o dotaci
15. Různé

Vyvěšeno: 8. 9. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět