Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2016

Přitomní zastupitelé : Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla, Kubař, Klus, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 6

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Mach, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Účetní závěrka Obce Valeč za rok 2015 (návrh)
7. Závěrečný účet Obce Valeč za rok 2015 (návrh) – Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Valeč za 2015
8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Valeč – příspěvková organizace
Obce Valeč (návrh)
9. Rozpočtové opatření č. 2 k 11.5.2016 (návrh) – navýšení
rozpočtu SDH Valeč, žádost o převod hasičského automobilu
a darovací smlouva
10. Různé – prostor pro vyjádření hostů
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1116 ze dne 21.6.2011 –
3. etapa nového ÚP
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
KK – odbor Regionálního rozvoje – Obnova cesty
Kašpara z Valče
13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna, oprava,
repase oken na budově OÚ č.p. 119 Valeč“
14. Pronájmy a prodeje pozemků a nebytových prostor
v majetku obce
15. Různé

Zápis 16. zasedání ZO Valeč


Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce dne 26.5.2016

2016/16/01

Zastupitelstvo Obce Valeč schválilo program zasedání v souladu s pozvánkou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/02

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Macha a pana Josefa Úlehlu.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/16/03

Zastupitelstvo Obce Valeč určuje zapisovatelku zápisu paní Janu Kriegelovou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/06

Zastupitelstvo Obce Valeč schvaluje celoroční hospodaření Obce Valeč za rok 2015 bez výhrad.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/16/07

Zastupitelstvo Obce Valeč schvaluje Závěrečný účet Obce Valeč za rok 2015 bez výhrad.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/16/08

Zastupitelstvo Obce Valeč na svém zasedání dne 26.5.2016 schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Valeč – příspěvkové organizace Obce Valeč, sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad. Hospodářský výsledek zisk Kč 4636,21 bude převeden do rezervního fondu školy.

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 3


2016/16/09a

Zastupitelstvo Obce Valeč schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k 11.5.2016 dle návrhu

Příjmy – zvýšení 0,00 snížení 0,00 = rozdíl 0,00

Výdaje – zvýšení 464 436,70 snížení 54 174,70 = rozdíl 410 262,00

Financování změna celkem 410 262,00 <> kontrola 410 262,00

 

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/16/09b

Zastupitelstvo Obce Valeč souhlasí s navýšením rozpočtu u SDH Valeč o částku 50 tisíc korun.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/09c

Zastupitelstvo Obce Valeč souhlasí s podpisem smlouvy na hasičskou cisternu od města Bečov nad Teplou.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/10

Zastupitelstvo Obce Valeč pověřuje starostu, aby přizval zástupce firmy Skládka Vrbička pana Zuliko Vychytila, ohledně plánů a záměrů na budoucí období.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/16/14b

Zastupitelstvo Obce Valeč souhlasí s nájemní smlouvou nebytového prostoru ve Valči, CO – Antonín Kotlár

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/14ch

Zastupitelstvo Obce Valeč pověřuje starostu k projednání všech záležitostí ohledně panelových domů s novým majitelem Ing. Kořínkem.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1


2016/16/14d

Zastupitelstvo Obce Valeč souhlasí se složením hodnotící komise pro výběr nabídek na odkoupení bývalého hospodářského objektu pivovaru Valeč a to ve složení Švamberg, Holubcová, Úlehla.

 

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 2


2016/16/14h

Zastupitelstvo Obce Valeč souhlasí se záměrem pronájmu parcely č. 559/1 o výměře 5 044m2 v k.ú. Valeč.

 

Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0


2016/16/15

Zastupitelstvo Obce Valeč pověřuje starostu, aby zkonzultoval uzavřené obecní smlouvy s právním zástupcem obce, konkrétně se to odvíjí od smlouvy mezi Obcí Valeč a JOB Asistent, s.r.o. na objekt haly č. 13 v areálu bývalého skladu CO.

 

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Vyvěšeno: 26. 5. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět