Navigace

Obsah

Územní plány

Odkaz nový ÚP 

urad/uredni-deska/uzemni-plan-obce-valec-2021-textova-cast-graficka-cast-vyrok-a-oduvodneni-994.html?kshowback=

 

 

 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce formou tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem. Způsob projednávání a náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví zejména tyto právní předpisy, vždy v aktuálně platném znění:

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon)

vyhláška č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

 

Údaje o vydaných územních plánech v územní působnosti obce Valeč, jejichž pořizovatelem byl zdejší úřad, jsou uvedeny v následujícím přehledu.  Do těchto územně plánovacích dokumentací a do jejich dokladové dokumentace je možné nahlížet na obecním úřadě Valeč.