Navigace

Obsah

Agentura pro sociální začleňování - Lokální partnerství

asz-logo-jpgAgentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“).

Koordinace plánování opatření je nutná především v oblasti rozvoje sociálních služeb, v oblasti zaměstnání, školství a bydlení. Přičemž je nezbytná koordinace investičních a neinvestičních projektů, jejichž vzájemné působení může této lokalitě přinést očekávaný prospěch. Vyjma oblasti bydlení, která je nejvíce formulována jednotlivými obcemi, je i plánování oblasti ekonomického rozvoje a zaměstnanosti a oblasti prevence kriminality efektivnější v rámci spojitého území s logistickými vazbami. Specifikem je společné vytváření pracovních příležitosti v této části regionu Karlovarského kraje, který lze identifikovat jako tzv. vnitřní periferii s nízkou dopravní infrastrukturou, která v hůře dostupných oblastech představuje poměrně velký problém, jde ale přitom o funkčně provázané území, zejm. spádovostí území POÚ Žlutice vč. výkonu sociální agendy a oddělení hmotné nouze Úřadu práce ČR.

Lokální partnerství Žluticko a okolí je dobrovolným sdružením subjektů aktivně podporujících inkluzi sociálně vyloučených obyvatel v lokalitě svého působení. Je základním týmem pro přípravu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na Žluticku a v okolí.

Je platformou, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.

Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního partnerství Žluticko je Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR. Lokální partnerství Žluticko bylo založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální začleňování, podepsáním memoranda o spolupráci Agenturou pro sociální začleňování s městy Žlutice a obcí Valeč a přistoupením členů partnerství k tomuto jednacímu řádu.

 

Členové Lokálního partnerství Žluticko:

- město Žlutice (starosta, tajemník, terénní pracovník)

- obec Valeč (starosta, zastupitel)

- Technické služby Žlutice, s.r.o. (jednatel)

- Lesy Žlutice, s.r.o. (ředitel, zástupce)

- Policie ČR (koordinátorka prevence kriminality, velitel obvodního oddělení Žlutice, preventista)

- ZŠ a ZUŠ Žlutice (ředitel, zástupkyně, výchovná poradkyně, speciální pedagožka)

- MŠ Žlutice (ředitelka)

- Výchovný ústav Žlutice (ředitelka)

- Úřad práce Karlovy Vary (ředitel krajské pobočky, vedoucí)

- Člověk v tísni, o.p.s. Karlovy Vary (ředitel, terénní pracovníci)

- Světlo, o. s. (ředitel, terénní pracovníci)

- Český západ, o.s. (ředitelka, terénní pracovníci)

- Pomoc v nouzi, o.p.s. - Intervenční centrum Sokolov

- Tranquillite, o.s.

 

Dokumenty ke stažení:

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ASZ 2014

vyrocni-zprava-o-cinnosti-asz-2014-pdf.pdf

Stránka

  • 1