Navigace

Obsah

Školství (ZŠ, MŠ)

zsms_valec-jpg

ZŠ a MŠ Valeč          

Podbořanská 32

364 55 Valeč

 

Pavlíčková Marcela - ředitelka školy

tel: 604 895 632

E-mail: zsvalec@seznam.cz

Web: https://www.mszsvalec.cz/

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Martin Došek
e-mail: martin.dosek@innone.cz

 

Charakteristika ZŠ

ZŠ a MŠ Valeč je neúplná základní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jednou třídou mateřské školy, oddělením školní družiny a jídelny.

Škola používá k výuce tři učebny. Ve jedné třídě je umístěno šest počítačů, z nichž všechny jsou připojeny na internet. Žáci se tak již od prvního ročníku mohou vzdělávat prostřednictvím výukových počítačových programů a pracovat s internetem. Pedagogové mohou počítače, internet a elektronickou poštu využívat ke své práci, k získávání informací, sebevzdělávání či komunikaci. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami jako jsou didaktické hry, knihy, encyklopedie, výukový software, obrazový materiál, skládanky, další pracovní sešity a učebnice, video apod. Škola umožňuje vzdělávání také žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. K pohybovým aktivitám je pro žáky určena tělocvična a travnaté hřiště. V rámci výuky je možné použít i obecní knihovnu.

V době volna a přestávek mohou žáci k odpočinku využívat ŠD, třídy, kde jsou umístěny PC, a za příznivého počasí i prostor před školou.

Pitný režim žáci dodržují vlastními nápoji a v odpoledních hodinách nápoji ze školní jídelny. Škola je zapojena do projektů "Školní mléko", "Ovoce do škol" a "EU peníze školám".

Školní družina využívá ke své činnosti jednu místnost. Prostorově i vybavením vytvářejí vhodné podmínky pro práci dětí v rámci zájmového vzdělávání. Využívá se také k vyučování HV.

V jedné budově sídlí také MŠ. Do jednotřídní školy se přijímají děti od tří do šesti let. V přízemí budovy je umístěna šatna a školní kuchyně s jídelnou.

Šablony II pro ZŠ a MŠ Valeč

Personál:

Mgr. Marcela Pavlíčková - ředitelka

Karolína Vávrová DiS. - učitelka ZŠ

Mgr. Kamila Polzová - učitelka ZŠ

Karolína Vávrová DiS. - vychovatelka ŠD

Lucie Nováková - učitelka MŠ

Ing. Bc. Kateřina Márová - učitelka MŠ

Lenka Jedličková - vedoucí školní jídelny

Marie Valchářová - kuchařka

Anna Poživilová - školnice

Dagmar Čuboňová - asistent pedagoga

Ladislav Čuboň 

Školní družina

Školní družina má jedno oddělení a zařazují se sem žáci všech ročníků školy. Uskutečňují se zde zájmové a odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování. Dále využíváme travnaté fotbalové hřiště, tělocvičnu a přírodu v nejbližším okolí obce. Školní družina prostorově i vybavením vytváří vhodné podmínky i pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Provoz družiny je denně od 11:40 hod. do 15:30 hod.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Hlavní zaměření činností:

• výtvarné činnosti (zaměření, náměty, techniky, využití výsledků pro výzdobu ŠD)

• rukodělné činnosti (zaměření, zpracovávané materiály, techniky)

• pohybové hry

• didaktické hry a další činnosti k přípravě na vyučování

• titul četby při odpočinku a klidových činnostech

• nácvik písní, hudebních a tanečních činností

• vycházky do přírody, pozorování změn, pozorování divoce žijící zvěře, rostlin, stromů

• hry a soutěže v přírodě, na hřišti i v tělocvičně

• péče o pokojové rostliny

• soutěže ve stolních hrách (dáma, stolní fotbal apod.)

 

Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Základní škola a Mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Podbořanská 32, 364 53 Valeč, IČO 75006219 (dále jen škola).

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Základní zásady ochrany osobních údajů
 • Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.
Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

Škola shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi školy. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

Účely zpracování

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností školy a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech ve škole).

Upozorňujeme, že na akcích pořádaných školou jsou obvykle pořizovány fotografie pro účely tiskového zpravodajství a že veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu mohou být dokumentována.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností školy, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem školy, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak probíhá zpracování osobních údajů

Škola zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování škola využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu ke škole.

Předávání osobních údajů jiným osobám

Škola předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách školy. Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Škola je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Právo na přístup 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence školy, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování 

ukládá škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel školy, ale mohou být i nadále potřebné pro dítě, občana a zákonného zástupce, např. pro obhajobu případných právních nároků;

jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu školy. V případě námitek subjektu údajů má škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

 elektronickým podáním:

-          prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem

-          zsvalec@seznam.cz

-          prostřednictvím datové schránka ntn6yk

-          osobně v kanceláři ředitelky mateřské školy (písemná žádost, občanský průkaz)

-    Základní škola a Mateřská škola Valeč, příspěvková organizace

     Podbořanská 32

     364 53 Valeč  

Otvírací doba:

Po: 06:30 – 16:00 

Út: 06:30 – 16:00

St: 06:30 – 16:00

Čt: 06:30 – 16:00

Pá: 06:30 – 16:00

Postup k uplatnění práv subjektů údajů
 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

• Innovation One s.r.o.

• IČO: 004734807

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

 

Martin Došek

e-mail: martin.dosek@innone.cz

telefon: +420 774 618 251

Slovníček pojmů

Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku

Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.