Navigace

Obsah

Rozloha, vymezení území, regionální vazby, přírodní podmínky, klima

Valeč - vymezení území

mapa

 

Valeč - rozloha území
  2012 2013 2014
Rozloha celkem [ha] 1714 1713.6 1713
Orná půda 480 479.6 479
Chmelnice 0 0 0
Vinice 0 0 0
Sady 196 195.6 30
Zahrady 31 30.8 195
Travní porosty 537 536.7 536
Zemědělská půda celkem 1243 1242.7 1242
Lesy 313 312.8 312
Vodní plochy 8 8 8
Zastavěné území 17 16.8 16
Ostatní 133 133.4 133
Nezemědělská půda celkem 471 471 470

zdroj: www.LAGS.cz

 

Katastrální území Obce Valeč
Název kú kód kú
Valeč v Čechách 776581
Nahořečice 670693
Velký Hlavákov 688631
Jeřeň 776572
Kostrčany 670685

zdroj: www.LAGS.cz

 

Přírodní podmínky

Valeč leží na jihovýchodním úpatí Doupovských hor, na poměrně vysokém výběžku svíraném vidlicí dvou potočních údolí. Zdejší osídlení lze klást do souvislosti s procesem feudalizace v průběhu 13. století.

Valeč byla za přírodní památku označena v roce 1992, chráněno je zde mineralogické naleziště a některé druhy živočichů. Proslulost získalo toto území již v 17. století, kdy zde byl nalezen tzv. hlodavec z Valče, jedna ze slavných evropských fosilií. Jednalo se o veverkovitého hlodavce, jeho zkamenělina přitahovala pozornost mnoha proslulých přírodovědců, například Francouze Georgese Curviera, který se věnoval jejímu výzkumu. Tato zkamenělina se dnes nachází ve sbírce na zámku Waldenburg v Německu.

Kromě mineralogických nalezišť jsou předmětem ochrany i ohrožené nebo chráněné druhy rostlin a živočichů. V bučinách spatříte například hrachor jarní, mařinku vonnou, lýkovec jedovatý či lilii zlatohlávka. Na kraji lesa roste například horská chrpa, vikev lesní, pcháč bělohlavý nebo hořec křížatý. Díky omezení vstupu a péči armády se zde zachovalo i mnoho vzácných druhů živočichů, kteří nejsou tak výrazně rušeni lidskou činností, jako v jiných lokalitách.

Doupovské hory jsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen malá část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov.

Pohoří se nachází v oblasti Podkrušnohorského zlomového prolomu, kde se kříží Podkrušnohorský zlom s Jáchymovským zlomem. Nejstarší částí pohoří, která vznikala ve svrchním eocénu v době před téměř 38 milióny lety, je tufy tvořená jihovýchodní část v okolí Dvérců. Naopak nejmladší horniny z doby před 22 milióny lety (spodní miocén) se nacházejí u Vojkovic. Doupovské hory jsou tvořeny třetihorními sopečnými materiály: lávou (tefrity, leucitity) a tufem. Nejspíš se jednalo o štítovou sopku.

Krajina kolem města Valeč v jihovýchodní části dnešního Karlovarského kraje je velice Pozoruhodná ovšem dosud málo známá. A to přesto, že město Valeč představuje velmi pozoruhodnou enklávu barokního umění.