Navigace

Obsah

Historie městečka

Stručná historie

Ačkoli se Valeč poprvé objevuje v písemných pramenech až k roku 1358, osídlení zde jistě vzhledem k příznivé poloze na úpatí jihovýchodních Doupovských hor existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr.

Významný předěl v dějinách vsi znamenalo privilegium z 2. prosince 1514, které na žádost majitele valečského panství Jakuba z Vřesovic udělil Valči Vladislav Jagellonský. Povýšil Valeč na městečko a udělil mu privilegium týdenního a výročního devítidenního trhu, přiznal právo užívat pečeť a pečetit zeleným voskem. V roce 1517 koupil Valeč Kryštof Štampach - tento rod během dvou staletí podstatně ovlivnil tvárnost městečka, stejně jako hrabata z Globenu od roku 1721.

Dominantní stavbu Valče představuje bezesporu zámek, na jehož místě stál kdysi gotický hrad, později renesančně přestavěný. Stavba byla za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu částečně barokně upravena staviteli F.Barellim a po něm G. A. Biana Rossou. K dokončení velkolepé barokní přestavby došlo až za Globenů v letech 1730-1733. Zámek byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896. Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo zcela odstranit.

K zámku neodmyslitelně patří rozsáhlý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Zejména druhá fáze jej obohatila o známou galerii plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, z nichž se jich dodnes dochovalo 27. Hned po Šporkově východočeském Kuksu tak Valeč vlastní nejpočetnější soubor kopií soch tohoto umělce.

Významnou památkou Valče je zámecký kostel Nejsvětější Trojice, postavený architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710 - 1728, před kterým stojí sloup Nejsvětější Trojice F. M. Kaňky z roku 1725 se sochami českých patronů z dílny M. B. Brauna. V městečku jsou k vidění i další zajímavé stavby, např. budova Domu zámeckých kaplanů, zámecký hospic či městský kostel sv. Jana Křtitele. Valeč je pro svou architektonickou krásu a citlivé zasazení do překrásné krajiny Doupovska vyhledávaným turistickým místem. Vzhledem ke koncentraci památek je barokním skvostem západních Čech i barokním klenotem Evropy.

Osídlení území Valečska probíhalo s velkou pravděpodobností na rozhraní 12. a 13. století. Podle nepřímých důkazů - nálezů v základovém zdivu farního kostela Sv. Jana Křtitele na Valečském náměstí byl ve výrazně drobnější verzi stavěn právě v této době, tedy v době rozhodného obratu v českých dějinách. V době kdy došlo k vládě prvého českého krále Přemysla Otakara I (1197 -1230) a jeho následovníka krále Václava I (1231 - 1253). Vpád tatarů r. 1241 zadal příčinu k výstavbě mnoha hradů a tvrzí, na místo starých. Tvrz se nacházela nejen ve Valči, ale i v sousední Jeřeni. Ve 14. století ovládali tvrz rytíři z Valče.

První písemné prameny o Valči pocházejí až z období vlády Karla IV (1358 citován Ctirad z Valče). Memoárová kniha farního kostela ve Valči uvádí v seznamu vlastníků jméno Borsso von Reisenburg, jako držitele z roku 1337.

vale-C4-8D-historicka-fotografie

Novodobá historie

Valeč, jako součást Sudet, prošla v první polovině dvacátého století bouřlivými změnami, které se postupně dotkly všech obyvatel. Začátek století byl ve znamení osídlení převážně německou populací, na konci století je Valeč výhradně česká. K této změně nedošlo samovolně a přirozeně, ale ve vlnách, násilně. Nejhorší částí je masová deportace německého obyvatelstva z Československa po skončení druhé světové války v letech 1945–1946.

V roce 2006 byl slavnostně položen základní kámen „Smíření“, který je symbolem a snahou o usmíření na obou stranách, s přesahem k sjednocení lidí dobré vůle a setření rozdílů (včetně rozdílu vyznání).

Historii Valče dvacátého století se věnuje ve své knize „Dějiny osobně prožité a protrpěné“ spisovatel p. Josef Škrábek. Vypravuje tyto dějiny autobiograficky, ze své vlastní perspektivy a s osobitými komentář.

Roku 1945 byl hraběti Larischovi zámek zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později byl objekt využíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako dětský domov. Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2. dubna 1976. Po požáru převzalo do operativní správy a v roce 1978 získalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá záchrana parku. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád

Následně došlo k provizornímu zastřešení zámku a začala postupná záchrana parku. Roku 1995 byla započata oprava střechy zámku a v roce 1996 opravy fasád. Kompletně byla opravena správní budova a bývalá zámecká prádelna, kde vznikly prostory infocentra. Postupné rekonstrukce probíhají dodnes.

 

Časová osa

1355 Beneš z Valče

1358 Ctibor a Beneš z Valče (držitel jedné  části rozděleného zboží)

1368 Jan Kladivo ze Stebna (majitel 2.části Valče)

1371 Boreš z Oseka ( získává první díl)

1377 - 1416 Beneš z Buškovic  (získává druhý díl)

1413 Bedřich z Valče ( získává první díl)

1416 - 1505 Nevlas a Jan z Doupova, ( vlastníci 2. dílu Valče)

1454 Sezema z Doupova ( získává první díl)

1487 Jan z Doupova a ve Valči (syn Sezemy z Doupova), , ( vlastník 1. dílu Valče)

V této době došlo ke spojení obou částí rozděleného zboží.

1505 - 1526 Jan Kyšperský z Vřesovic, ( synové Jindřich, Jakub, Vojtěch, Jetřich)

1514 Na přímluvu Jana z Vřesovic jmenuje 2.12.  král Vladislav II. Jagelonský, Valeč trhovým městečkem, přiděluje zelenou pečeť …

1526 Bratři Jindřich, Jakub, Vojtěch a Jetřich  Kyšperští prodávají  zámek a panství Valeč

1526 - 1538 Hrabě Hugo z Leisnecku

1538 Anna z Leisnecku (dědic),  byla  provdaná za Viléma  Hasištejnského z Lobkowitz,(1570+)

1571 aleč prodává Arnošt Hasištejnský z Lobkovic, (syn Anny z Leisnecku)

1571 – 1721 Rod Štampachů ze Štampachu

1571 Kryštof Štampach, (6 synů)

1585 Václav Štampach

1603 Václav Štampach přikoupil od bratra Jana Skytaly a spojil je s Valčí

1612 Morová epidemie. ve Velkém Hlavákově umírá 15 lidí

1621 Václav ze Štampachu Konfiskace celého majetku (Valečského panství) po bitvě na  Bílé hoře.

Hrabě Montecuculi (polní maršál Herkules) pověřen správou nad Valčí

1623 – 1638 Páni z Poutnova (celé Valečské panství prodáno Barboře, manželce Václava Štampacha), Barbora Štampachová z Poutnova (zem. 1638)

1625 Morová epidemie ve Valči, zemřelo 60 osob.

1631 Při vpádu saských vojsk se na krátko znovu vrátil do Čech Václav Štampach.

1634 Václav Štampach znovu odsouzen ke konfiskaci veškerého majetku.

1638 Jiří a Erazim Štampachové (Valeč), Jaroslav a Arnošt Štampachové (Skytaly) a Ferdinand Štampach (Mlýnce)

1671 – 1694 Jaroslav Štampach

1694 – 1721 Jan Kryštof Kager svobodný pan Štampach

1694 – 1696 Oprava kostela Narození sv. Jana Křtitele

1695 – 1712 Stavby kamenných domů v  městečku   Valeč; 1.etapa budování zámeckého parku

1695 – 1701 Francesco Barelli (poprvé ve Valči v doprovodu Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu dne 4. 9. 1595

1701 Giovani Antonio Biana Rossa, nástupce Borelliho 

1704 Giovani Antonio Biana Rossa, štampachovský baumeister

1708 Giovani Antonio Biana Rossa jmenován jako architektus

1710 Závěť hraběte Jana Kryštofa Kargera ze Štampachu (publikovaná roku 1718), významný zdroj historických poznatků.

1718 -1721 Kateřina Terezie ze Štampachu

1721 - 1797 Rod Globenů (spřízněni se Štampachy).

Jan Ferdinand Kager z Globenu

1721 - 1728 Stavba kostela Nejsvětější Trojice

1730 - 1733 2. etapa budování zámeckého parku

1732 Na práci G.A.B. Rossy navazuje Jan Kryštof Thil, (zednický mistr ve Valči od roku 1724)

1734 Jan Kryštof Thil získává titul architektus

1737 13. 3. 1737 podává žalobu na hraběte Jana Ferdinanda Kagera nejvyšší purkrabí Království českého. 810 zlatých, 54 krejcarů vymáhá měšťan Nového města pražský sochařMatyáš Braun.

1745 Karel Joseph August von Limburg – Styrum und Globen (dědictví)

1760 - Panství dědí nezletilá dcera Marie Josefa, panství spravuje matka Marie Alžběta, roz. markýza Laverne, po její smrti poručník hrabě Václav Kulhánek Klaubenstein – Pott-Pusch.

1772 Morová epidemie; ve Valči zemřelo 134 lidí

1779 27. 6. vyhořelo celé městečko Valeč, včetně fary

1781 1. 11. patent o zrušení nevolnictví

1785 Došlo k přeměření polí a zahrad.

1786 Poprvé navštívil městečko Valeč  Krajský hejtman Loketského kraje Otto von Ottilienfeld za účelem kontroly matriky.

1787 Prázdniny studentů se posunuly na červenec a srpen. Do té doby byly v září a říjnu.

1797 - 1798 Jan Antonín hrabě z Pergenu

1798 - 1890 Rod Korbů z Weidenheimu

Johann Gottfried Korb z Weidenheimu

1826 Franz Korb z Weidenheimu

1847 - 1884 Karel Korb z Weidenheimu

1848 Zrušeno poddanství a robota

1870 Zámek renesančně přestavěn

1890 - 1937 Rod Thurn- Valssasinů, Vincenci Thurn –Valssasina, (zem. 1928)

1900 Přikoupen statek v Libkovicích

1920 Pozemková reforma (rozdělila statek a výrazně snížila rozlohu polností)

1937 - 1945 Rod Larisch – Mönichů

Dr. Jan Larisch – Mönnich

1945 Valečské panství konči jako správní a ekonomický celek. Majetek byl konfiskován.

1945 - 1946 Nedobrovolné vysídlení německých rodáků z Valče

Svaz bojovníků za svobodu (ozdravovna)

1947 MZe přiděluje zámek Valeč Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Užíváno jako internátní škola.

1953 Domov pro korejské děti a domov mládeže

1956 Dětský domov

1976 2. 4. ničivý požár zámku Valeč

1976 Krajské středisko ochrany přírody a památkové péče, Národní památkový ústav Praha

1989 Přechod od totalitního režimu k demokratickému zřízení v ČSSR

1993 - 1994 Vznik Nadace Valeč v Čechách a ustavení místní akční skupiny MAS Vladař se sídlem ve Valči

1993 - trvá Zahájení komplexních oprav Státního zámku Valeč

1993 - 2007 Celková rekonstrukce kostela Narození sv. Jana Křtitele

1993 - 1995 Oprava radnice, čp. 119

1993 - 2003 Oprava kostela sv. Václava a přilehlého hřbitova a hřbitovní zdi v Nahořečicích

1996 - 2012 Celková rekonstrukce Domu zámeckých kaplanů ve Valči

2002 - trvá Oprava kaple Panny Marie Bolestné ve Valči

2006 13. 4. navštívil Valeč prezident ČR profesor Václav Klaus s chotí.

2006 Akt „Smíření“ všech lidí dobré vůle (včetně německých rodáků) za účasti  metropolity Krištofa

2006 - 2011 Celková rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice

2008 - 2011 Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice

2014 Obec Valeč požádá parlament ČR o přidělení znaku a vlajky obce

 

 

Erby majitelů Valče v průběhu minulých staletí
01__1371---1416-2C-pani-z-oseka 02__1416---1505-2C-pani-z-doupova 03__1505---1526-2C-pani-z-vrsovic 04__1526---1538-2C-pani-z-leisneck
05__1538---1571-2C-vilem-hasistejnsky-z-lobkovic 06__1571---1721-2C-rod-stampachu-ze-stampachu 07__1623---1638-2C-panu-z-poutnova 08__-1721---1797-2C-rod-globenu
09__1798---1890-2C-rod-korbu-z-weidenheimu 10__1890---1937-2C-rod-thurn-z-valssasinu 11__1937---1945-2C-jan-larisch-monnich