MĚSTEČKO

zobrazit více

RADNICE

zobrazit více

ŽIVOT VE VALČI

zobrazit více
Cesta: Radnice /

Potřebuji vyřídit

Občanský průkaz a cestovní pas

 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt
 • Cestovní pas

Občanský průkaz a cestovní pas

 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt
 • Cestovní pas

Občanský průkaz a cestovní pas

 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt
 • Cestovní pas

Občanský průkaz a cestovní pas

 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt
 • Cestovní pas

Občanský průkaz

Trvalý pobyt

Cestovní pas

Řidičský průkaz

Registr vozidel

Zdraví

Podnikání a živnosti

Bydlení

Poplatky, finance, pokuty

Komunální odpad

Sociální oblast

Památky a památková péče

Doprava a komunikace

Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

Kultura a sport

Církevní sňatek               

Inzerce v periodiku obce

Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

Jméno a příjmení - ženské příjmení

Legalizace a vidimace

Manželství - uzavření manželství

Nahlížení do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Navrácení dřívějšího příjmení po rozvodu

Objednávka zhotovení tabulky s domovními čísly

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - Czech POINT

Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v obci

Oznámení o konání shromáždění

Oznámení shromáždění občanů             

Oznámení spáchání přestupku

Podání, adresovaná zastupitelstvu obce Valeč dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Použití znaku a vlajky obce Valeč

Přihlášení do veřejné soutěže

Příjem elektronicky doručených podání

Registrované partnerství - uzavření partnerství

Sdělení skutečností nasvědčující nepravdivost či neúplnost údajů v čestném prohlášení

Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Udělení čestného občanství

Uložení tělesných ostatků na hřbitově

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Uzavření manželství

Uzavření manželství s cizincem

Užívání veřejného prostranství

Veřejné osvětlení v obci Valeč

Volby

Vydání loveckého lístku

Vydání rybářského lístku

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Změna jména a příjmení

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ztracená psí známka

Zvláštní matrika - zápis matriční události

Žádost o zaměstnání